KAZRUS

...

Қазақ халқының салт-дәстүрлері

Традиции и обряды казахского народа

Kazakh traditions and customs

KAZ:

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: «Туған жерге, оның мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі. Бұл кез келген халықты әншейін біріге салған қауым емес, шын мәніндегі ұлт ететін мәдени-генетикалық кодының негізі», – деп атап өтті.

Бұл басылым қазіргі кезге дейін құндылығын жоймаған және заманауи сипатта қолданылып жүрген балаға ат қою, бесікке салу, тұсау кесу, құда түсу, қыз ұзату, беташар, бата беру сияқты қазақ халқының салт-дәстүрлерінің мән-мағынасы мен ерекшеліктерін сипаттауға арналған. Аталған салт-дәстүрлерге байланысты айтылатын өлең-жырлар менбата-тілектердің тарихи және мәдени деректермен ұштастырылуы ұлттық құндылықтар туралы есте қалатындай айрықша түсінік қалыптастырады.

RUS:

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» отметил: «Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – это важнейшая черта патриотизма. Основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов».

Настоящее издание посвящено описанию, особенностям и предназначению традиций и обычаев казахского народа, которые не утратили своей уникальности и поддерживаются в условиях современности: «ат қою» – наречение именем, «бесікке салу» – укладывание в колыбель, «тұсау кесу» – разрезание пут, «құда түсу» – сватовство, «қыз ұзату» – проводы девушки, «беташар» – открывание лица невесты, «бата беру» – благословение. Сочетание историко-культурологической информации со стихами, песнями и благословениями, сопровождающими данные традиции и обычаи, создает о них не только целостное, но и яркое, запоминающееся представление.

ENG:

The President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev in his article “Соurse towards the future: modernization of Kazakhstan’s identity” noted “A special attitude to the native land, its culture, customs and traditions is the most important feature of patriotism. This is the basis of the cultural and genetic code that makes any nation a nation, and not a collection of individuals”.

This publication depicts the description, features and purpose of the traditions and customs of Kazakh people, which have not lost their uniqueness and are maintained in the modern conditions: “at koyu” – naming a child, “besikke salu” - to put in the cradle, “tusau kesu” – cutting the thread between the feet of a child, “kuda tusu” – matchmaking, “kyz uzatu” - a solemn bride’s seeing off, “betashar” – unveiling a bride’s face, “bata beru” – blessing.

The combination of historical and cultural information with verses, songs and blessings accompanying these traditions and customs create about them not only a holistic, but also a vivid and memorable picture.

ISBN: 978-601-7000-20-2

Язык: Казахский, Русский, Английский


Электронды кітап: 100.00

Сатып алуға


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.


В подарочном экземпляре на форзаце может быть помещен ваш текст (например такой):


Айналайын Ару мен Айгерім!

Сендер бүгін ата-бабамыз ежелден аңсаған бақытты заманда өмір сүріп жатырсыңдар. Өмір болған соң оның қызығымен қатар қиындығы да кездеседі. Оған да дайын болу керек. Осы орайда ұлы ағартушымыз Ыбырай Алтынсариннің мына ұлағатты сөздері жадыларыңда жүрсін:

«Үш жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Су шыққан жерге біреу қазандай бір тасты ойып мынадай жазу жазыпты:

«Болсаң, осы бұлақтай бол», — деп. Үш жолаушы бұлақтан су ішіп қанған соң жазуды оқыпты. Біреуі саудагер екен, ол айтыпты:

– Бұл жазылған ақылды сөз екен, бұлақ күн-түні тынбай ағып, алыс жерлерге барады, бара-бара кеңейіп, үлкейеді, бұған басқа бұлақтар құйып, сөйтіп үлкен өзен болып кетеді. Мұның мұраты – «Адам, тынбай қызмет қыл, ешуақытта жалқауланып тоқтап қалма, сөйтсең сен де зорайып мұратыңа жетесің» дегені деп білемін, – дейді.

Екінші жолаушы молда екен, ол басын шайқап:

– Бұл жазудың мағынасы: бұлақ кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатып, жанын рақаттандырады, сусағанның сусынын қандырады, ол үшін ешкімнен ақы дәметпейді. Олай болса, адамға: біреуге жақсылық жасасаң, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе дегені болса керек, – дейді.

Үшінші жолаушы жас жігіт екен, ол біраз ойланып, былай депті:

– Егер бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп-шалам түсіп, лай-қоқым болса, бұған адам мен хайуан мұнша ынтық болмас еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, тазаланып тұрғаны үшін ынтық болады. Олай болса, көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта дегені шығар, — дейді».

Сендер де осындай әділ де таза болыңдар, өмірлерің баянды болсын!

Атаң Жарас ЕскенұлыСанат
Мұғалім көмек
Мұғалімдер кітапханасы
Қазақстан халықтарының ертегілері
Білім берудегі инновация

Жалпы
Біз туралы
Ынтымақтастық
Байланыс
Менің аккаунтым
Профилі
Тапсырыстар
Таңдаулы© Copyright 2018 - 2020
BilimdiEl.kz
«Bilimdi El»